Δήμος Κορυδαλλού
Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

Πολιτική του Δήμου Κορυδαλλού αναφορικά με τη Λειτουργία των Συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης

 1. Ορισμοί, σκοπός και πεδίο εφαρμογής της πολιτικής βιντεοεπιτήρησης

Συστήματα βιντεοεπιτήρησης ονομάζονται τα συστήματα εκείνα που είναι μόνιμα εγκατεστημένα σε έναν χώρο και έχουν τη δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης εικόνας ή/και ήχου προς οθόνες προβολής ή μηχανήματα καταγραφής (όπου οι κάμερες μπορούν να συνδέονται με την οθόνη ή το μηχάνημα καταγραφής είτε απευθείας είτε μέσω δικτύου/διαδικτύου). Η συνηθέστερη περίπτωση ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Για λόγους ασφαλείας και προστασίας του προσωπικού του, των επισκεπτών, των γραφειακών χώρων, των περιουσιακών στοιχείων και πληροφοριών του, καθώς και για υλικοτεχνικούς λόγους, ο Δήμος Κορυδαλλού προστατεύει τις κεντρικές εγκαταστάσεις του με σύστημα βιντεοεπιτήρησης.

Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης του Δήμου Κορυδαλλού λαμβάνει εικόνα από φυσικά πρόσωπα και ως εκ τούτου προβαίνει στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας ο Δήμος Κορυδαλλού έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων, όπως υποχρέωση ικανοποίησης των δικαιωμάτων ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειμένων των δεδομένων, υποχρέωση τήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας. 

Η παρούσα πολιτική περιγράφει το σύστημα βιντεοεπιτήρησης του Δήμου Κορυδαλλού και ορίζει τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του δικαιώματος της ιδιωτικότητας και των άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων των φυσικών προσώπων που βιντεοσκοπούνται από τις κάμερες βιντεοεπιτήρησης του Δήμου Κορυδαλλού.

  Επισημαίνεται ότι η παρούσα πολιτική δεν περιλαμβάνει:

·         Λειτουργία συστημάτων τηλεδιάσκεψης, καταγραφή σε οπτικοακουστικό υλικό μιας εκδήλωσης (π.χ. συνέδριο, ακρόαση, σεμινάριο, κοινωνική εκδήλωση), βιντεοσκόπηση που γίνεται για παραγωγή υλικού ή αναμετάδοση μιας εκδήλωσης στο πλαίσιο της πολιτικής επικοινωνίας του Δήμου Κορυδαλλού με τον Τύπο και το κοινό.

·         Λήψη εικόνας ή/και ήχου από κάμερες χειρός, φωτογραφικές μηχανές, συσκευές κινητού τηλεφώνου ή άλλα συστήματα ελέγχου εισόδου χωρίς καταγραφή, που ενεργοποιούνται κατόπιν συγκεκριμένης ενέργειας του χρήστη τους (π.χ. θυροτηλέφωνα, ωρομέτρηση), δεδομένου ότι δεν πραγματοποιείται συνεχής λήψη εικόνας ή/και ήχου.

Για λόγους διαφάνειας, η παρούσα πολιτική διατίθεται στον ιστότοπο του Δήμου Κορυδαλλού, στη διεύθυνση http://www.korydallos.gr στην  ενότητα «Πολιτική Ασφαλείας».

 

 1. Συμμόρφωση της πολιτικής βιντεοεπιτήρησης με το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζει στη λειτουργία των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης του Δήμου Κορυδαλλού το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ)) και την Οδηγία 1/2011 «Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών» της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Το Σύστημα βιντεοεπιτήρησης του Δήμου Κορυδαλλού εγκαταστάθηκε για λόγους ασφαλείας κατά την παράδοση του νέου κτηριακού συγκροτήματος και διαμόρφωσε την παρούσα πολιτική αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το υφιστάμενο σύστημα βιντεοεπιτήρησης είναι απολύτως απαραίτητο και το επιδιωκόμενο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας προσώπων και αγαθών του Δήμου Κορυδαλλού δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλα ηπιότερα μέσα.

Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής, ο Δήμος Κορυδαλλού έχει προβλέψει τα ακόλουθα:

·         Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν αποσκοπεί στη λήψη (π.χ. με μεγέθυνση ή με ειδική στόχευση) ή σε άλλη επεξεργασία (όπως ευρετηρίαση, ανάλυση ειδικών χαρακτηριστικών) εικόνων που αποκαλύπτουν «ειδικές κατηγορίες δεδομένων».

·         Οι κάμερες βιντεοεπιτήρησης είναι σταθερές, δεν έχουν δυνατότητα στρέψης και εστίασης σε πραγματικό χρόνο. Δεν μεταδίδουν δεδομένα μέσω Διαδικτύου (web cameras).

·         Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν διαθέτει μικρόφωνα και δεν λαμβάνει, μεταδίδει και επεξεργάζεται δεδομένα ήχου.

·         Η διάρκεια αποθήκευσης του μαγνητοσκοπημένου υλικού περιορίζεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δεκαπέντε (15) ημερών.

·         Η πρόσβαση στα δεδομένα βιντεοεπιτήρησης περιορίζεται αυστηρά σε μικρό αριθμό σαφώς καθορισμένων ειδικά εκπαιδευμένων χειριστών.

 

 

 1. Χώροι που βιντεοεπιτηρούνται

Έχουν τοποθετηθεί δεκατέσσερις (14) κάμερες για την παρακολούθηση της κίνησης στις εισόδους/εξόδους των ορόφων που στεγάζεται ο Δήμος Κορυδαλλού και περιμετρικά του κτηρίου. Τα σημεία τοποθέτησης επελέγησαν προσεκτικά ώστε να διασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση περιορίζεται κατά το δυνατόν, στους ελάχιστους χώρους που έχουν σημασία για τους επιδιωκόμενους σκοπούς της βιντεοεπιτήρησης. 

Η παρακολούθηση εκτός των εγκαταστάσεων του Δήμου Κορυδαλλού περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Το πεδίο λήψης περιορίζεται στην επιτήρηση της εισόδου του κάθε ορόφου συμπεριλαμβανομένου και του υπογείου. Εντός των γραφείων του Δήμου Κορυδαλλού, δεν λαμβάνεται εικόνα από χώρους στους οποίους η εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης απαγορεύεται γιατί υπάρχουν αυξημένες προσδοκίες ιδιωτικότητας, όπως για παράδειγμα χώρους και προθαλάμους τουαλετών κτλ. Το σύστημα δεν χρησιμοποιείται για την επιτήρηση των εργαζομένων εντός των γραφείων εργασίας τους.

 

 1. Δεδομένα βιντεοεπιτήρησης και σκοπός συλλογής και επεξεργασίας τους

Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης του Δήμου Κορυδαλλού αποτελείται από ένα (1) ειδικά καταγραφικό μηχάνημα και συνολικά δεκατέσσερις (14) σταθερές κάμερες οι οποίες λειτουργούν είκοσι τέσσερις (24) ώρες το εικοσιτετράωρο.

Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης του Δήμου Κορυδαλλού καταγράφει την κίνηση στον επιτηρούμενο χώρο σε συνδυασμό με την ημερομηνία και την ώρα. Η εικόνα από τις κάμερες που λειτουργούν την οιαδήποτε χρονική στιγμή είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο στο computer room του Δήμου Κορυδαλλού.

Ο Δήμος Κορυδαλλού χρησιμοποιεί το σύστημα βιντεοεπιτήρησης αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας και προστασίας των γραφειακών εγκαταστάσεών του, του προσωπικού, των επισκεπτών, των περιουσιακών στοιχείων, των αρχείων και των πληροφοριών του. Παράλληλα, προκειμένου να ενισχύσει επιπλέον τα μέτρα ασφάλειας, ο Δήμος Κορυδαλλού θα εγκαταστήσει και θα αξιοποιεί σύστημα ελέγχου πρόσβασης (Access Control) στην είσοδο του computer room όπου βρίσκεται το καταγραφικό μηχάνημα όπου η πρόσβαση του εξουσιοδοτημένου προσωπικού γίνεται με τη χρήση ειδικής ατομικής κάρτας. Κατά την είσοδό τους υποχρεώνονται να γράφουν στο βιβλίο επισκεπτών την ημερομηνία, την ώρα εισόδου, την ώρα εξόδου, το όνομα τους, τον αριθμό της κάρτας καθώς και τον σκοπό για τον οποίο εισήλθαν στο computer room

Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς πέραν του παραπάνω. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος δεν χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της εργασίας του προσωπικού, την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητας των εργαζομένων. 

 

 1. Προστασία των δεδομένων βιντεοεπιτήρησης

Το καταγραφικό μηχάνημα με τις κάμερες του συστήματος βιντεοεπιτήρησης δεν είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο και η πρόσβαση πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με την τοποθέτηση οθόνης υπολογιστή στο καταγραφικό μηχάνημα, το οποίο προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με τη χρήση κωδικών πρόσβασης.

Πρόσβαση στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης και στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αυτό συλλέγει, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων σε πραγματικό χρόνο και του μαγνητοσκοπημένου υλικού, έχει μικρός αριθμός σαφώς καθορισμένων προσώπων. Ο Δήμος Κορυδαλλού ορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τους εξειδικευμένους ρόλους εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χειριστές του συστήματος βλέπουν μόνο τις σχετικές με τα καθήκοντά τους πληροφορίες.

Πέρα του προαναφερόμενου μικρού αριθμού σαφώς καθορισμένων προσώπων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος βιντεοεπιτήρησης λόγω του ρόλου τους, τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο κατόπιν συγκατάθεσης των ατόμων που απεικονίζονται στα σχετικά αρχεία. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις που αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές ζητούν νομίμως δεδομένα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ επίσης επιτρέπεται διαβίβαση στο πρόσωπο που απεικονίζεται στα τηρούμενα αρχεία ως θύμα ή δράστης αξιόποινης πράξης.

 

Κάθε παραβίαση προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράφεται στο Αρχείο Καταγραφής Περιστατικών και ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατό ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων και η Αρμόδια Ομάδα για τα Προσωπικά Δεδομένα.

Επιπλέον των παραπάνω, ο Δήμος Κορυδαλλού προστατεύει την ασφάλεια του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, λαμβάνοντας τα ακόλουθα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα:

·         Το ειδικό καταγραφικό μηχάνημα του συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι εγκατεστημένο στο computer room του Δήμου Κορυδαλλού, το οποίο αποτελεί χώρο υψηλής ασφάλειας προσβάσιμο μέσω ηλεκτρονικής κάρτας εξουσιοδοτημένης ειδικά, συστήματος πυρόσβεσης και συστήματος αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόσβαση έχουν αποκλειστικά τα εξουσιοδοτημένα για τη διαχείρισή του άτομα.

·         Οι εικόνες από τις κάμερες καταγράφονται και αποθηκεύονται για χρονική περίοδο δέκα (10) ημερών, δηλαδή μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών που ορίζει η οδηγία της ΑΠΔΠΧ. Μετά το πέρας αυτής της χρονικής περιόδου, οι αποθηκευμένες εικόνες διαγράφονται αυτόματα και τμηματικά, έτσι ώστε στη θέση τους να εγγραφούν οι νέες εικόνες της νέας περιόδου. Σε περίπτωση συμβάντος που συνδέεται με την ασφάλεια, το σχετικό μαγνητοσκοπημένο υλικό μπορεί να διατηρηθεί πέραν των 15 ημερών και σύμφωνα με όσα ορίζει η οδηγία της ΑΠΔΠΧ, δηλαδή τα δεδομένα μπορούν να εξάγονται από το σύστημα και να τηρούνται σε ξεχωριστό αρχείο μέχρι 30 ημέρες. Αν το συμβάν αφορά τρίτον, η τήρηση των εικόνων μπορεί να γίνεται μέχρι 3 μήνες.

 

Ο Δήμος Κορυδαλλού διαθέτει καθορισμένη Πολιτική Ασφαλείας, η οποία διαμορφώθηκε σύμφωνα με το ΓΚΠΔ και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΑΠΔΠΧ.

 

 1. Ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων για τη βιντεοεπιτήρηση

Ο Δήμος Κορυδαλλού ενημερώνει το κοινό αναφορικά με τη βιντεοεπιτήρηση των χώρων της με τους εξής τρόπους:

·         Σε όλους τους χώρους όπου υπάρχει κάμερα βιντεοεπιτήρησης, σε μέρος εμφανές, αναρτάται ευδιάκριτη ενημερωτική πινακίδα /ειδοποίηση ότι ο χώρος επιτηρείται από κλειστό κύκλωμα με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών. Στις πινακίδες αναφέρεται ότι η βιντεοσκόπηση γίνεται για λογαριασμό του Δήμου Κορυδαλλού που είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ότι για περισσότερες πληροφορίες το υποκείμενο μπορεί να επικοινωνήσει με τον Δήμο.

·         Η παρούσα πολιτική του Δήμου Κορυδαλλού αναφορικά με τη λειτουργία των Συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορυδαλλού.

 

 1. Ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων για τη βιντεοεπιτήρηση

Ο καθένας έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης που τον αφορούν (ως υποκείμενο των δεδομένων). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει αίτηση για να έχει αντίγραφο τμήματος βιντεοσκοπικού υλικού στο οποίο απεικονίζεται ή σειρά αντίστοιχων έντυπων εικόνων - εάν επίσης συμφωνούν και τα δύο μέλη, αρκεί και απλή επίδειξη των στιγμιοτύπων. Σημειώνεται, επίσης, ότι, εφόσον το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράψει αξιόποινη πράξη στην οποία κάποιος εμπλέκεται ως θύμα ή θύτης, μπορεί ο τελευταίος να ζητήσει να του χορηγηθεί το σχετικό βιντεοσκοπημένο τμήμα δεδομένων, υπό την επιφύλαξη ύπαρξης σχετικής απαγόρευσης από αρμόδια δικαστική αρχή.

Τα υποκείμενα των δεδομένων βιντεοεπιτήρησης του Δήμου Κορυδαλλού δύνανται να ασκήσουν κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Τα αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λόγω χρήσης βιντεοκάμερας, καθώς και οι σχετικές ερωτήσεις ή παρατηρήσεις πρέπει να απευθύνονται στον Δήμο Κορυδαλλού: INFORMATICS@korydallos.gr . Για πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν κάποιο υποκείμενο και που συλλέχθηκαν με βιντεοκάμερα στους χώρους του Δήμου Κορυδαλλού πρέπει να επισυνάπτεται στο αίτημα πρόσβασης αποδεικτικό στοιχείων ταυτότητας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κτλ.).

Τα δικαιώματα των υποκειμένων εξετάζονται από το Δήμο Κορυδαλλού και ικανοποιούνται κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Ο Δήμος Κορυδαλλού οφείλει να ικανοποιεί τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης στα υποκείμενα των δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα ενότητα. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι αν ο Δήμος Κορυδαλλού διαπιστώσει ότι το αίτημα αντίρρησης είναι νόμιμο και πρέπει να ικανοποιηθεί, οφείλει να προβεί στη διαγραφή ή δέσμευση («κλείδωμα») των αντίστοιχων δεδομένων, καθώς επίσης να προσαρμόσει τη λειτουργία του συστήματος εν γένει ώστε να αποφευχθεί αντίστοιχη παράνομη επεξεργασία στο μέλλον.

 

Εάν ζητηθεί ειδικά, μπορεί να οργανωθεί παρουσίαση των επίμαχου βιντεοσκοπημένου υλικού. Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών πρέπει να αποδείξει την ταυτότητά του (π.χ. μέσω επίδειξης δελτίου ταυτότητας και φωτογραφίας) και να προσδιορίσει τη χρονική στιγμή, την τοποθεσία και τυχόν λοιπές περιστάσεις της βιντεοσκόπησης. Αίτημα παρουσίασης βιντεοσκοπημένου υλικού ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στη διερεύνηση αξιόποινης πράξης. Επίσης, ειδική αντιμετώπιση απαιτείται όταν στις εικόνες προς παρουσίαση περιλαμβάνονται και τρίτα φυσικά πρόσωπα, όπως λήψη συγκατάθεσης από τα τρίτα πρόσωπα, χρήση τεχνικών μοντάζ ή μερική ικανοποίηση του αιτήματος.

Στην περίπτωση που θίγεται από τo Δήμο Κορυδαλλού κατά οιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, τα υποκείμενα μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας            Δεδομένων        Προσωπικού                Χαρακτήρα        (ΑΠΔΠΧ)              (βλ. http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL). Πριν από αυτό, συνιστάται η επικοινωνία με τον Δήμο Κορυδαλλού:  INFORMATICS@korydallos.gr

 

 1. Μελλοντικές αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Ο Δήμος Κορυδαλλού προτίθεται να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα, ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στις πολιτικές και πρακτικές της. Εάν τροποποιήσει την παρούσα, ο Δήμος Κορυδαλλού θα επικαιροποιήσει την παρακάτω «Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης».

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 27/02/2020

 

 * Βρείτε ως συννημένο έγγραφο την Πολιτική Λειτουργίας Συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης

Πολιτική του Δήμου Κορυδαλλού αναφορικά με τη Λειτουργία των Συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης

 1. Ορισμοί, σκοπός και πεδίο εφαρμογής της πολιτικής βιντεοεπιτήρησης

Συστήματα βιντεοεπιτήρησης ονομάζονται τα συστήματα εκείνα που είναι μόνιμα εγκατεστημένα σε έναν χώρο και έχουν τη δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης εικόνας ή/και ήχου προς οθόνες προβολής ή μηχανήματα καταγραφής (όπου οι κάμερες μπορούν να συνδέονται με την οθόνη ή το μηχάνημα καταγραφής είτε απευθείας είτε μέσω δικτύου/διαδικτύου). Η συνηθέστερη περίπτωση ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Για λόγους ασφαλείας και προστασίας του προσωπικού του, των επισκεπτών, των γραφειακών χώρων, των περιουσιακών στοιχείων και πληροφοριών του, καθώς και για υλικοτεχνικούς λόγους, ο Δήμος Κορυδαλλού προστατεύει τις κεντρικές εγκαταστάσεις του με σύστημα βιντεοεπιτήρησης.

Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης του Δήμου Κορυδαλλού λαμβάνει εικόνα από φυσικά πρόσωπα και ως εκ τούτου προβαίνει στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας ο Δήμος Κορυδαλλού έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων, όπως υποχρέωση ικανοποίησης των δικαιωμάτων ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειμένων των δεδομένων, υποχρέωση τήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας. 

Η παρούσα πολιτική περιγράφει το σύστημα βιντεοεπιτήρησης του Δήμου Κορυδαλλού και ορίζει τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του δικαιώματος της ιδιωτικότητας και των άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων των φυσικών προσώπων που βιντεοσκοπούνται από τις κάμερες βιντεοεπιτήρησης του Δήμου Κορυδαλλού.

  Επισημαίνεται ότι η παρούσα πολιτική δεν περιλαμβάνει:

·         Λειτουργία συστημάτων τηλεδιάσκεψης, καταγραφή σε οπτικοακουστικό υλικό μιας εκδήλωσης (π.χ. συνέδριο, ακρόαση, σεμινάριο, κοινωνική εκδήλωση), βιντεοσκόπηση που γίνεται για παραγωγή υλικού ή αναμετάδοση μιας εκδήλωσης στο πλαίσιο της πολιτικής επικοινωνίας του Δήμου Κορυδαλλού με τον Τύπο και το κοινό.

·         Λήψη εικόνας ή/και ήχου από κάμερες χειρός, φωτογραφικές μηχανές, συσκευές κινητού τηλεφώνου ή άλλα συστήματα ελέγχου εισόδου χωρίς καταγραφή, που ενεργοποιούνται κατόπιν συγκεκριμένης ενέργειας του χρήστη τους (π.χ. θυροτηλέφωνα, ωρομέτρηση), δεδομένου ότι δεν πραγματοποιείται συνεχής λήψη εικόνας ή/και ήχου.

Για λόγους διαφάνειας, η παρούσα πολιτική διατίθεται στον ιστότοπο του Δήμου Κορυδαλλού, στη διεύθυνση http://www.korydallos.gr στην  ενότητα «Πολιτική Ασφαλείας».

 

 1. Συμμόρφωση της πολιτικής βιντεοεπιτήρησης με το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζει στη λειτουργία των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης του Δήμου Κορυδαλλού το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ)) και την Οδηγία 1/2011 «Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών» της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Το Σύστημα βιντεοεπιτήρησης του Δήμου Κορυδαλλού εγκαταστάθηκε για λόγους ασφαλείας κατά την παράδοση του νέου κτηριακού συγκροτήματος και διαμόρφωσε την παρούσα πολιτική αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το υφιστάμενο σύστημα βιντεοεπιτήρησης είναι απολύτως απαραίτητο και το επιδιωκόμενο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας προσώπων και αγαθών του Δήμου Κορυδαλλού δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλα ηπιότερα μέσα.

Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής, ο Δήμος Κορυδαλλού έχει προβλέψει τα ακόλουθα:

·         Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν αποσκοπεί στη λήψη (π.χ. με μεγέθυνση ή με ειδική στόχευση) ή σε άλλη επεξεργασία (όπως ευρετηρίαση, ανάλυση ειδικών χαρακτηριστικών) εικόνων που αποκαλύπτουν «ειδικές κατηγορίες δεδομένων».

·         Οι κάμερες βιντεοεπιτήρησης είναι σταθερές, δεν έχουν δυνατότητα στρέψης και εστίασης σε πραγματικό χρόνο. Δεν μεταδίδουν δεδομένα μέσω Διαδικτύου (web cameras).

·         Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν διαθέτει μικρόφωνα και δεν λαμβάνει, μεταδίδει και επεξεργάζεται δεδομένα ήχου.

·         Η διάρκεια αποθήκευσης του μαγνητοσκοπημένου υλικού περιορίζεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δεκαπέντε (15) ημερών.

·         Η πρόσβαση στα δεδομένα βιντεοεπιτήρησης περιορίζεται αυστηρά σε μικρό αριθμό σαφώς καθορισμένων ειδικά εκπαιδευμένων χειριστών.

 

 

 1. Χώροι που βιντεοεπιτηρούνται

Έχουν τοποθετηθεί δεκατέσσερις (14) κάμερες για την παρακολούθηση της κίνησης στις εισόδους/εξόδους των ορόφων που στεγάζεται ο Δήμος Κορυδαλλού και περιμετρικά του κτηρίου. Τα σημεία τοποθέτησης επελέγησαν προσεκτικά ώστε να διασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση περιορίζεται κατά το δυνατόν, στους ελάχιστους χώρους που έχουν σημασία για τους επιδιωκόμενους σκοπούς της βιντεοεπιτήρησης. 

Η παρακολούθηση εκτός των εγκαταστάσεων του Δήμου Κορυδαλλού περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Το πεδίο λήψης περιορίζεται στην επιτήρηση της εισόδου του κάθε ορόφου συμπεριλαμβανομένου και του υπογείου. Εντός των γραφείων του Δήμου Κορυδαλλού, δεν λαμβάνεται εικόνα από χώρους στους οποίους η εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης απαγορεύεται γιατί υπάρχουν αυξημένες προσδοκίες ιδιωτικότητας, όπως για παράδειγμα χώρους και προθαλάμους τουαλετών κτλ. Το σύστημα δεν χρησιμοποιείται για την επιτήρηση των εργαζομένων εντός των γραφείων εργασίας τους.

 

 1. Δεδομένα βιντεοεπιτήρησης και σκοπός συλλογής και επεξεργασίας τους

Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης του Δήμου Κορυδαλλού αποτελείται από ένα (1) ειδικά καταγραφικό μηχάνημα και συνολικά δεκατέσσερις (14) σταθερές κάμερες οι οποίες λειτουργούν είκοσι τέσσερις (24) ώρες το εικοσιτετράωρο.

Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης του Δήμου Κορυδαλλού καταγράφει την κίνηση στον επιτηρούμενο χώρο σε συνδυασμό με την ημερομηνία και την ώρα. Η εικόνα από τις κάμερες που λειτουργούν την οιαδήποτε χρονική στιγμή είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο στο computer room του Δήμου Κορυδαλλού.

Ο Δήμος Κορυδαλλού χρησιμοποιεί το σύστημα βιντεοεπιτήρησης αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας και προστασίας των γραφειακών εγκαταστάσεών του, του προσωπικού, των επισκεπτών, των περιουσιακών στοιχείων, των αρχείων και των πληροφοριών του. Παράλληλα, προκειμένου να ενισχύσει επιπλέον τα μέτρα ασφάλειας, ο Δήμος Κορυδαλλού θα εγκαταστήσει και θα αξιοποιεί σύστημα ελέγχου πρόσβασης (Access Control) στην είσοδο του computer room όπου βρίσκεται το καταγραφικό μηχάνημα όπου η πρόσβαση του εξουσιοδοτημένου προσωπικού γίνεται με τη χρήση ειδικής ατομικής κάρτας. Κατά την είσοδό τους υποχρεώνονται να γράφουν στο βιβλίο επισκεπτών την ημερομηνία, την ώρα εισόδου, την ώρα εξόδου, το όνομα τους, τον αριθμό της κάρτας καθώς και τον σκοπό για τον οποίο εισήλθαν στο computer room

Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς πέραν του παραπάνω. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος δεν χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της εργασίας του προσωπικού, την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητας των εργαζομένων. 

 

 1. Προστασία των δεδομένων βιντεοεπιτήρησης

Το καταγραφικό μηχάνημα με τις κάμερες του συστήματος βιντεοεπιτήρησης δεν είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο και η πρόσβαση πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με την τοποθέτηση οθόνης υπολογιστή στο καταγραφικό μηχάνημα, το οποίο προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με τη χρήση κωδικών πρόσβασης.

Πρόσβαση στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης και στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αυτό συλλέγει, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων σε πραγματικό χρόνο και του μαγνητοσκοπημένου υλικού, έχει μικρός αριθμός σαφώς καθορισμένων προσώπων. Ο Δήμος Κορυδαλλού ορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τους εξειδικευμένους ρόλους εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χειριστές του συστήματος βλέπουν μόνο τις σχετικές με τα καθήκοντά τους πληροφορίες.

Πέρα του προαναφερόμενου μικρού αριθμού σαφώς καθορισμένων προσώπων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος βιντεοεπιτήρησης λόγω του ρόλου τους, τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο κατόπιν συγκατάθεσης των ατόμων που απεικονίζονται στα σχετικά αρχεία. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις που αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές ζητούν νομίμως δεδομένα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ επίσης επιτρέπεται διαβίβαση στο πρόσωπο που απεικονίζεται στα τηρούμενα αρχεία ως θύμα ή δράστης αξιόποινης πράξης.

 

Κάθε παραβίαση προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράφεται στο Αρχείο Καταγραφής Περιστατικών και ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατό ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων και η Αρμόδια Ομάδα για τα Προσωπικά Δεδομένα.

Επιπλέον των παραπάνω, ο Δήμος Κορυδαλλού προστατεύει την ασφάλεια του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, λαμβάνοντας τα ακόλουθα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα:

·         Το ειδικό καταγραφικό μηχάνημα του συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι εγκατεστημένο στο computer room του Δήμου Κορυδαλλού, το οποίο αποτελεί χώρο υψηλής ασφάλειας προσβάσιμο μέσω ηλεκτρονικής κάρτας εξουσιοδοτημένης ειδικά, συστήματος πυρόσβεσης και συστήματος αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόσβαση έχουν αποκλειστικά τα εξουσιοδοτημένα για τη διαχείρισή του άτομα.

·         Οι εικόνες από τις κάμερες καταγράφονται και αποθηκεύονται για χρονική περίοδο δέκα (10) ημερών, δηλαδή μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών που ορίζει η οδηγία της ΑΠΔΠΧ. Μετά το πέρας αυτής της χρονικής περιόδου, οι αποθηκευμένες εικόνες διαγράφονται αυτόματα και τμηματικά, έτσι ώστε στη θέση τους να εγγραφούν οι νέες εικόνες της νέας περιόδου. Σε περίπτωση συμβάντος που συνδέεται με την ασφάλεια, το σχετικό μαγνητοσκοπημένο υλικό μπορεί να διατηρηθεί πέραν των 15 ημερών και σύμφωνα με όσα ορίζει η οδηγία της ΑΠΔΠΧ, δηλαδή τα δεδομένα μπορούν να εξάγονται από το σύστημα και να τηρούνται σε ξεχωριστό αρχείο μέχρι 30 ημέρες. Αν το συμβάν αφορά τρίτον, η τήρηση των εικόνων μπορεί να γίνεται μέχρι 3 μήνες.

 

Ο Δήμος Κορυδαλλού διαθέτει καθορισμένη Πολιτική Ασφαλείας, η οποία διαμορφώθηκε σύμφωνα με το ΓΚΠΔ και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΑΠΔΠΧ.

 

 1. Ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων για τη βιντεοεπιτήρηση

Ο Δήμος Κορυδαλλού ενημερώνει το κοινό αναφορικά με τη βιντεοεπιτήρηση των χώρων της με τους εξής τρόπους:

·         Σε όλους τους χώρους όπου υπάρχει κάμερα βιντεοεπιτήρησης, σε μέρος εμφανές, αναρτάται ευδιάκριτη ενημερωτική πινακίδα /ειδοποίηση ότι ο χώρος επιτηρείται από κλειστό κύκλωμα με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών. Στις πινακίδες αναφέρεται ότι η βιντεοσκόπηση γίνεται για λογαριασμό του Δήμου Κορυδαλλού που είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ότι για περισσότερες πληροφορίες το υποκείμενο μπορεί να επικοινωνήσει με τον Δήμο.

·         Η παρούσα πολιτική του Δήμου Κορυδαλλού αναφορικά με τη λειτουργία των Συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορυδαλλού.

 

 1. Ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων για τη βιντεοεπιτήρηση

Ο καθένας έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης που τον αφορούν (ως υποκείμενο των δεδομένων). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει αίτηση για να έχει αντίγραφο τμήματος βιντεοσκοπικού υλικού στο οποίο απεικονίζεται ή σειρά αντίστοιχων έντυπων εικόνων - εάν επίσης συμφωνούν και τα δύο μέλη, αρκεί και απλή επίδειξη των στιγμιοτύπων. Σημειώνεται, επίσης, ότι, εφόσον το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράψει αξιόποινη πράξη στην οποία κάποιος εμπλέκεται ως θύμα ή θύτης, μπορεί ο τελευταίος να ζητήσει να του χορηγηθεί το σχετικό βιντεοσκοπημένο τμήμα δεδομένων, υπό την επιφύλαξη ύπαρξης σχετικής απαγόρευσης από αρμόδια δικαστική αρχή.

Τα υποκείμενα των δεδομένων βιντεοεπιτήρησης του Δήμου Κορυδαλλού δύνανται να ασκήσουν κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Τα αιτήματα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λόγω χρήσης βιντεοκάμερας, καθώς και οι σχετικές ερωτήσεις ή παρατηρήσεις πρέπει να απευθύνονται στον Δήμο Κορυδαλλού: INFORMATICS@korydallos.gr . Για πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν κάποιο υποκείμενο και που συλλέχθηκαν με βιντεοκάμερα στους χώρους του Δήμου Κορυδαλλού πρέπει να επισυνάπτεται στο αίτημα πρόσβασης αποδεικτικό στοιχείων ταυτότητας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κτλ.).

Τα δικαιώματα των υποκειμένων εξετάζονται από το Δήμο Κορυδαλλού και ικανοποιούνται κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Ο Δήμος Κορυδαλλού οφείλει να ικανοποιεί τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης στα υποκείμενα των δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα ενότητα. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι αν ο Δήμος Κορυδαλλού διαπιστώσει ότι το αίτημα αντίρρησης είναι νόμιμο και πρέπει να ικανοποιηθεί, οφείλει να προβεί στη διαγραφή ή δέσμευση («κλείδωμα») των αντίστοιχων δεδομένων, καθώς επίσης να προσαρμόσει τη λειτουργία του συστήματος εν γένει ώστε να αποφευχθεί αντίστοιχη παράνομη επεξεργασία στο μέλλον.

 

Εάν ζητηθεί ειδικά, μπορεί να οργανωθεί παρουσίαση των επίμαχου βιντεοσκοπημένου υλικού. Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών πρέπει να αποδείξει την ταυτότητά του (π.χ. μέσω επίδειξης δελτίου ταυτότητας και φωτογραφίας) και να προσδιορίσει τη χρονική στιγμή, την τοποθεσία και τυχόν λοιπές περιστάσεις της βιντεοσκόπησης. Αίτημα παρουσίασης βιντεοσκοπημένου υλικού ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στη διερεύνηση αξιόποινης πράξης. Επίσης, ειδική αντιμετώπιση απαιτείται όταν στις εικόνες προς παρουσίαση περιλαμβάνονται και τρίτα φυσικά πρόσωπα, όπως λήψη συγκατάθεσης από τα τρίτα πρόσωπα, χρήση τεχνικών μοντάζ ή μερική ικανοποίηση του αιτήματος.

Στην περίπτωση που θίγεται από τo Δήμο Κορυδαλλού κατά οιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, τα υποκείμενα μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας            Δεδομένων        Προσωπικού                Χαρακτήρα        (ΑΠΔΠΧ)              (βλ. http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL). Πριν από αυτό, συνιστάται η επικοινωνία με τον Δήμο Κορυδαλλού:  INFORMATICS@korydallos.gr

 

 1. Μελλοντικές αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Ο Δήμος Κορυδαλλού προτίθεται να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα, ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στις πολιτικές και πρακτικές της. Εάν τροποποιήσει την παρούσα, ο Δήμος Κορυδαλλού θα επικαιροποιήσει την παρακάτω «Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης».

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 27/02/2020

 

 * Βρείτε ως συννημένο έγγραφο την Πολιτική Λειτουργίας Συστημάτων Βιντεοεπιτήρησης


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and