Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 15 Μαΐου 2021
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Επιτροπή Διαβούλευσης

Ο Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης καθιερώνει ένα νέο θεσμό, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, που δίνει τη δυνατότητα σε εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας να συμμετάσχουν στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων και να εκφράζουν άποψη για σημαντικά θέματα.
Με βάση το άρθρο 76 του «Καλλικράτη», η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συγκροτείται στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη.
Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κορυδαλλού συμμετέχουν 50 μέλη, περιλαμβανομένου του Δημάρχου, που είναι ο Πρόεδρος του σώματος.
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.

Τέλος, το δημοτικό συμβούλιο έχει ψηφίσει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κορυδαλλού (2015) αποτελείται από τα εξής μέλη:
Πρόεδρος:
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέλη: 

1.      1. Κεφάλας Δημήτριος

2.    2. Κοπαλάς Νικόλαος

3.    3. Τριανταφύλλη Μαρία

4.    4. Εττζόγλου Κωνσταντίνα

5.    5. Καζέπης Γεώργιος

6.    6. Ζαφειρόπουλος Γεώργιος

7.    7. Χριστόπουλος Παναγιώτης

8.    8. Λιναρδάτος Ελευθέριος

9.    9. Τσίγκας Γεώργιος

10.  10.  Μπούγας Δημήτριος

11.  11. Ρουσάκη Μαρουλιώ

12.  12. Γιαννακοπούλου Κλεονίκη

13.  13.  Καλιαροπούλου –Σίμου Τατιάνα

14.  14. Χαρίσης Ιωάννης

15.  15. Καραμπούλη Ελένη

16.  16. Ματίδου Καλομοίρα

17.  17. Δημητρίου Γεώργιος

18.  18. Αλεξανδρίδης Λάζαρος

19.  19. Χρήστου Βασιλική

20.  20. Μαγκλάρα Πηνελόπη

21.  21. Λίντας Νικόλαος

22.  22. Οικονόμου Άννα

23.  23. Ζώρζος Γεώργιος

24.  24. Μιχαηλίδου –Μπατμάνογλου Ευγενία

25.  25. Σμυρναίου Κωνσταντίνα

26.  26. Μαραζιώτης Δημήτριος

27.  27. Κανονίδης Ιορδάνης

28.  28. Κρατημένος Δημήτριος

29.  29. Κατερλής Ιπποκράτης

30.  30. Μουστάκας Δημήτριος

31.  31. Κλάδης Παναγιώτης

32.  32. Μαργαρίτη Ζωή

33.  33. Παπαδά Μοσχούλα

34.  34. Θανόπουλος Αλέξης

35.  35. Γκόγκος Γεώργιος

36.  36. Βιδάλης Γεώργιος

37.  37. Κυλάκου Καίτη

38.  38. Κατσάνου Μερόπη

39.  39. Θεοφιλίδης Φίλιππος

40.  40.  Κασιμάτης Χρήστος

41.  41. Μπούρας Επαμεινώνδας

42.  42. Φωτόπουλος Σταμάτιος

43.  43. Ζουγανέλης Γεώργιος

44.  44. Κουράκη Αθανασία

45.  45. Χαϊκάλη Μαρία

46.  46. Τσιάνος Παναγιώτης

47.  47. Βαρδαλάκος Εμμανουήλ

48.  48. Λαζαρίδης Γεώργιος

Ο Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης καθιερώνει ένα νέο θεσμό, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, που δίνει τη δυνατότητα σε εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας να συμμετάσχουν στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων και να εκφράζουν άποψη για σημαντικά θέματα.
Με βάση το άρθρο 76 του «Καλλικράτη», η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συγκροτείται στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη.
Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κορυδαλλού συμμετέχουν 50 μέλη, περιλαμβανομένου του Δημάρχου, που είναι ο Πρόεδρος του σώματος.
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.

Τέλος, το δημοτικό συμβούλιο έχει ψηφίσει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κορυδαλλού (2015) αποτελείται από τα εξής μέλη:
Πρόεδρος:
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέλη: 

1.      1. Κεφάλας Δημήτριος

2.    2. Κοπαλάς Νικόλαος

3.    3. Τριανταφύλλη Μαρία

4.    4. Εττζόγλου Κωνσταντίνα

5.    5. Καζέπης Γεώργιος

6.    6. Ζαφειρόπουλος Γεώργιος

7.    7. Χριστόπουλος Παναγιώτης

8.    8. Λιναρδάτος Ελευθέριος

9.    9. Τσίγκας Γεώργιος

10.  10.  Μπούγας Δημήτριος

11.  11. Ρουσάκη Μαρουλιώ

12.  12. Γιαννακοπούλου Κλεονίκη

13.  13.  Καλιαροπούλου –Σίμου Τατιάνα

14.  14. Χαρίσης Ιωάννης

15.  15. Καραμπούλη Ελένη

16.  16. Ματίδου Καλομοίρα

17.  17. Δημητρίου Γεώργιος

18.  18. Αλεξανδρίδης Λάζαρος

19.  19. Χρήστου Βασιλική

20.  20. Μαγκλάρα Πηνελόπη

21.  21. Λίντας Νικόλαος

22.  22. Οικονόμου Άννα

23.  23. Ζώρζος Γεώργιος

24.  24. Μιχαηλίδου –Μπατμάνογλου Ευγενία

25.  25. Σμυρναίου Κωνσταντίνα

26.  26. Μαραζιώτης Δημήτριος

27.  27. Κανονίδης Ιορδάνης

28.  28. Κρατημένος Δημήτριος

29.  29. Κατερλής Ιπποκράτης

30.  30. Μουστάκας Δημήτριος

31.  31. Κλάδης Παναγιώτης

32.  32. Μαργαρίτη Ζωή

33.  33. Παπαδά Μοσχούλα

34.  34. Θανόπουλος Αλέξης

35.  35. Γκόγκος Γεώργιος

36.  36. Βιδάλης Γεώργιος

37.  37. Κυλάκου Καίτη

38.  38. Κατσάνου Μερόπη

39.  39. Θεοφιλίδης Φίλιππος

40.  40.  Κασιμάτης Χρήστος

41.  41. Μπούρας Επαμεινώνδας

42.  42. Φωτόπουλος Σταμάτιος

43.  43. Ζουγανέλης Γεώργιος

44.  44. Κουράκη Αθανασία

45.  45. Χαϊκάλη Μαρία

46.  46. Τσιάνος Παναγιώτης

47.  47. Βαρδαλάκος Εμμανουήλ

48.  48. Λαζαρίδης Γεώργιος


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and