Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 15 Μαΐου 2021
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

 

Εγγραφή στο Δημοτολόγιο από Μεταδημότευση

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Πιστοποιητικό γεννήσεως για τους άγαμους ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έγγαμους από τον Δήμο που είναι γραμμένοι.
 2. Λογαριασμός παλαιότητας δύο ετών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) ή εκκαθαριστικό Εφορίας.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για την διετή κατοικία στον Δήμο.
 4. Αίτηση που χορηγείται από τον Δήμο και συμπληρώνεται από κάθε ενήλικο μέλος. Όσα ενήλικα μέλη δεν υποβάλλουν αίτηση γράφονται ενδεικτικά στο Δημοτολόγιο. Για τις αιτήσεις που δεν είναι οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι στον Δήμο χρειάζεται γνήσιο υπογραφής.
 5. Αστυνομική-ες Ταυτότητα-ες.
 6. Ληξιαρχική πράξη γάμου για τους έγγαμους.

Διαγραφή λόγω θανάτου

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 2. Σχετική αίτηση που χορηγείται από τον Δήμο
 3. Αστυνομική Ταυτότητα

Έκδοση Πιστοποιητικού γεννήσεως, οικογενειακής κατάστασης και σχολικής χρήσης

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Αστυνομική Ταυτότητα

Εγγραφή Αδήλωτων (και αλλοδαπών που αποκτούν ή ανακτούν την Ελληνική Ιθαγένεια) στα Μητρώα Αρρένων

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Πιστοποιητικό γεννήσεως του πατέρα
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεως της μητέρας
 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου
 4. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στα μητρώα αρρένων, την οποία χορηγεί ο Δήμος
 5. Φωτογραφίες του ενδιαφερόμενου όμοιες και πρόσφατες
 6. Αίτηση που χορηγείται από το Δήμο
 7. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του ενδιαφερόμενου
 8. Πιστοποιητικό αδήλωτου το οποίο εκδίδει ο Δήμος
 9. Πράξη καθορισμού ηλικίας από το Ελληνικό προξενείο (εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος ή ενήλικος και κάτοικος εξωτερικού)
 10. Έγγραφο διαμονής στο εξωτερικό από το Ελληνικό προξενείο (εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ενήλικος και κάτοικος εξωτερικού)
 11. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

Μετεγγραφές

Η μετεγγραφή στα Μητρώα Αρρένων επιτρέπεται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του έτους
κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του.

 

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής στο δημοτολόγιο
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεως από τα Μητρ. Αρρένων (Το εκδίδει ο Δήμος στον οποίο είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων)
 3. Αίτηση (Υποβάλλεται στο Στρατολογικό Γραφείο, από το οποίο ζητάει την διαγραφή)
 4. Αστυνομική Ταυτότητα

Μεταβολές

Περιπτώσεις μεταβολών στα Μητρώα Αρρένων :

 • Αλλαγή επωνύμου
 • Πρόσληψη επωνύμου, πατρώνυμου, μητρωνύμου
 • Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνωρίσεως εξώγαμου τέκνου
 • Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αλλαγή επωνύμου και την πρόσληψη επωνύμου, πατρώνυμου, μητρωνύμου:

 1. Απόφαση της αρμόδιας Νομαρχίας περί της αλλαγής
 2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως με την αλλαγή
 3. Αίτηση
 4. Αστυνομική Ταυτότητα

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αλλαγή στοιχείων λόγωαναγνώρισης εξώγαμου τέκνου:

 1. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως με την αναγνώριση στο περιθώριο
 2. Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου
 3. Πιστοποιητικό γεννήσεως του πατέρα από το Δημοτολόγιο
 4. Αίτηση του πατέρα
 5. Πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού από τα Μητρ Αρρένων (με τα υπάρχοντα στοιχεία)
 6. Ληξιαρχική πράξη γάμου (Εάν στην συνέχεια έχει γίνει γάμος)
 7. Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου (Σε περίπτωση αποκήρυξης τέκνου)
  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας:
 1. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου με τα νέα στοιχεία
 2. Επικυρωμένη δικαστική απόφαση περί της υιοθεσίας
 3. Πιστοποιητικό γεννήσεως του θετού πατέρα από το Δημοτολόγιο και από τα Μητρώα Αρρένων
 4. Αίτηση του πατέρα ή του τέκνου (Εάν είναι ενήλικας)
 5. Πιστοποιητικό γεννήσεως του τέκνου από το Δημοτολόγιο και από τα Μητρώα Αρρένων

      Κατάθεση Δικαιολογητικών

 • Για την αλλαγή επωνύμου και την πρόσληψη επωνύμου, πατρώνυμου, μητρωνύμου,
  στην αρμόδια Νομαρχία
 • Για την αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης και υιοθεσίας, στο Δημοτολόγιο

Έκδοση πιστοποιητικού μεταβίβασης σύνταξης λόγω χηρείας.

Διεργασία έκδοσης πιστοποιητικού μεταβίβασης σύνταξης λόγω χηρείας

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 2. Σχετική αίτηση που χορηγείται από τον Δήμο
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου δηλώνει ότι ήταν παντρεμένος/η με τον/την θανόντα/ούσα, ότι ο γάμος δεν είχε λυθεί καθώς και το βαθμό του γάμου και επίσης ότι συνεχίζει να είναι χήρος-α, πόσα παιδιά έχουν αποκτηθεί, το έτος γέννησης τους, καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση (άγαμα - έγγαμα)
 4. Αστυνομική Ταυτότητα
Σε περιπτώσεις που τα ασφαλιστικά ταμεία ζητούν τα Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης
να εκδίδονται βάσει ενόρκου βεβαιώσεως τότε απαιτείται Ένορκη Βεβαίωση
που συντάσσεται σε Συμβολαιογράφο ή Ειρηνοδίκη με δύο μάρτυρες.


Χορήγηση πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται : :
 1. Ένορκη βεβαίωση από Συμβολαιογράφο ή Ειρηνοδικείο
 2. Σχετική αίτηση που χορηγείται από τον Δήμο
  (Δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση έχει άτομο με έννομο συμφέρον)
 3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 4. Αστυνομική Ταυτότητα

Έκδοση πιστοποιητικού Ο.Γ.Α.

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Αστυνομική ταυτότητα

Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599 που συμπληρώνουν ή υπογράφουν οι γονείς
 2. Αίτηση που χορηγείται από το Δήμο
 3. Αστυνομική ταυτότητα

Mεταφορά σε άλλη οικογενειακή μερίδα, λόγω λύσης γάμου

          Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 1. Ληξιαρχική πράξη γάμου με τη διάζευξη καταχωρημένη στο περιθώριο
 2. Αίτηση που χορηγείται από τον Δήμο
 3. Αστυνομική ταυτότητα

Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνωρίσεως εξώγαμου θήλεος τέκνου και εγγραφή στο Δημοτολόγιο

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Αίτηση της αναγνωριζόμενης ή αν είναι ανήλικη, κάθε προσώπου που ασκεί την επιμέλεια
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης τέκνου
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως με τα νέα στοιχεία
 4. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής της στο Δημοτολόγιο, από το οποίο πρόκειται να διαγραφεί (το πιστοποιητικό αυτό υποβάλλεται σε περίπτωση που το αναγνωριζόμενο τέκνο αποκτήσει τη δημοτικότητα του πατέρα ο οποίος είναι δημότης Κορυδαλλού ενώ το παιδί είναι γραμμένο σε άλλο Δήμο, αυτό της μητέρας).


Αλλαγή στοιχείων θήλεως τέκνου, λόγω υιοθεσίας και εγγραφή στο Δημοτολόγιο

 Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 1. Αίτηση της υιοθετηθείσης ή αν είναι ανήλικη του υιοθετήσαντα γονέα ή ενός των συζύγων (Σε περίπτωση κοινής υιοθεσίας και από τους δύο συζύγους ή υιοθεσίας από τον ένα σύζυγο του τέκνου του άλλου)
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης περί της υιοθεσίας
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως με τα νέα στοιχεία
 4. Πιστοποιητικό περί εγγραφής της υιοθετηθείσης στο Δημοτολόγιο του Δήμου στο οποίο φέρεται γραμμένη, πριν από την υιοθεσία και από το οποίο πρόκειται να διαγραφεί.

Για τα άρρενα ισχύουν τα ίδια συν πιστοποιητικό από τα μητρώα αρρένων
με τη μεταβολή και την απόφαση της Νομαρχίας με την μεταβολή

Διεργασία Πολιτογράφησης

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Αίτηση που εκδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και την χορηγεί ο Δήμος
 2. Πιστοποιητικό γέννησης του ενδιαφερόμενου επικυρωμένο είτε με σύμβαση Χάγης ή από την πρεσβεία τόπου καταγωγής και μετάφρασή του από την μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ ή από αντίστοιχη ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού ή από Έλληνα δικηγόρο.
 3. Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, επίσημα μεταφρασμένου, εφόσον δεν είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου νόμιμης παραμονής στη χώρας
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο από τη Δ.Ο.Υ. εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους
 6. Παράβολο 1467,35€ (500.000 δρχ) από το Δημόσιο Ταμείο
 7. Δήλωση πολιτογράφησης σε ειδικό έντυπο βιβλίο, όπου υπογράφει ο ίδιος, παρουσία 2 Ελλήνων μαρτύρων και ο Δήμαρχος ή ο αναπληρωτής του.
 8. Τρεις φωτογραφίες έγχρωμες, όμοιες και πρόσφατες
 9. Ληξιαρχική πράξη γάμου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αν είναι παντρεμένος / νη με έλληνα / δα
 10. Χαρτόσημα
 11. Τόπος κατοικίας Δήμος Κορυδαλλού

Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης Γέννησης

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Σχετική αίτηση που χορηγείται από το Δήμο για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις
 2. Βεβαίωση γέννησης από Νοσοκομείο, Ιατρό, Μαία
 3. Αστυνομική ταυτότητα
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων

  Υπόχρεοι προς Δήλωση Γεννήσεων

  Οι γονείς, ή ο Ιατρός ή η μαία ή και καθένας που έχει παραστεί στο τοκετό

  Κατάθεση Δικαιολογητικών

  Πρωτόκολλο Ληξιαρχείου

  Περιγραφή Διεργασίας

  Η βεβαίωση γέννησης κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Ληξιαρχείου από τον υπόχρεο προς δήλωση, είτε υπηρεσιακά από το Νοσοκομείο.

  Ο Ληξίαρχος ελέγχει τα δικαιολογητικά και στη συνέχεια καταχωρεί το γεγονός στο Βιβλίο γεννήσεων, υπογράφοντας στο τέλος καθώς και ο δηλώσας.

  Στη συνέχεια ο δηλώσας με αίτησή του την οποία δίδει στο Ληξίαρχο για να πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Ληξιαρχείου ζητά αντίγραφα ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

  Η ευθύνη του Ληξιαρχείου τελειώνει με την έκδοση των αντιγράφων που ζητά ο ενδιαφερόμενος και την αποστολή τους από τον Ληξίαρχο στα Δημοτολόγια των γονέων, στο τέλος κάθε μήνα.

  Στο βιβλίο γεννήσεων καταχωρούνται και οι υιοθεσίες.

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 610/70) συντάσσονται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των θετών γονέων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης καθώς και αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού με τα παλιά στοιχεία.

  Αντίγραφο της νέας ληξιαρχικής πράξης γέννησης στέλνεται στο Ληξιαρχείο όπου ήταν αρχικά καταχωρημένη η ληξιαρχική πράξη γέννησης, προκειμένου η τελευταία να διαγραφεί και να ισχύει η καινούργια.

Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης Γάμου

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Βεβαίωση τελέσεως γάμου (Υπογραμμένο από Ιερέα ή Αντιδήμαρχο)
 2. Αστυνομικές ταυτότητες
 3. Αίτηση για την εκπρόθεσμη δήλωση του γάμου (Εάν συμβαίνει)

  Υπόχρεοι προς Δήλωση Γάμων

  Οι σύζυγοι ή τρίτο άτομο με ειδικό πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο

Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης Θανάτου

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Βεβαίωση Θανάτου από ιδιώτη γιατρό, νοσοκομείο ή ιατροδικαστή
 2. Ταυτότητα δηλούντος
 3. Ταυτότητα θανόντος
 4. Σε περίπτωση απώλειας της ταυτότητα του θανόντος,
  Υπευθυνη Δήλωση του Νόμου 1599 που συντάσσει συγγενής α' βαθμού του θανόντος.

  Υπόχρεοι προς Δήλωση Θανάτου


  Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος

  Οι συνοικούντες του θανόντος και οι ευρισκόμενοι στον τόπο που συνέβη ο θάνατος

  Εξουσιοδοτούμενος υπάλληλος γραφείου κηδειών

  Κατάθεση Δικαιολογητικών

  Πρωτόκολλο Ληξιαρχείου

  Περιγραφή Διεργασίας Σύνταξης Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

  Ο υπόχρεος προς δήλωση του θανάτου καταθέτει τη βεβαίωση θανάτου, την ταυτότητα του θανόντα και την ταυτότητα του στο ληξιαρχείο.

  Ο ληξίαρχος συντάσσει βάσει της βεβαίωσης θανάτου την ληξιαρχική πράξη θανάτου στο Βιβλίο Θανάτων.

  Η πράξη υπογράφεται από τον ληξίαρχο και από τον δηλούντα.

  Ο ληξίαρχος εκδίδει την άδεια ταφής η οποία ταφή βάσει νόμου γίνεται μετά από 12ωρο από την ώρα θανάτου.

  Ο οριζόμενος από τον Δήμαρχο Αντιδήμαρχος ή υπάλληλος και ο ληξίαρχος υπογράφουν την άδεια ταφής.


  Ο δημότης - υπόχρεος καταθέτει αίτηση στο πρωτόκολλο του ληξιαρχείου και ζητά αντίγραφα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.


  Ο δημότης παραλαμβάνει την άδεια ταφής και τα αντίγραφα από το Ληξιαρχείο.


  Ο ληξίαρχος υποχρεούται να στείλει αντίγραφα ληξιαρχικής πράξης θανάτου στα δημοτολόγια του θανόντα, στα μητρώα αρρένων για τους άνδρες καθώς και στα ασφαλιστικά ταμεία των θανόντων.

Σύνταξη έκθεσης βάπτισης στο βιβλίο εκθέσεων

  Η δήλωση βάπτισης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου δήλωσης της γέννησης ή στο Ληξιαρχείο που υπάγεται ο Ναός που τελέσθηκε το μυστήριο (έκθεση βάπτισης και χρειάζεται ταυτότητα, ή δήλωση βάπτισης από τον λειτουργό και πρόσφατη ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου), σύμφωνα με τα άρθρα 26-27 του Ν. 344/76.

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

             H δήλωση της βάπτισης δεν έχει χρόνο λήξης.
            Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
 • Ταυτότητα
 • Δήλωση βάπτισης από τον λειτουργό

  Υπόχρεοι προς Δήλωση

  Τη βάπτιση υπόχρεοι είναι να δηλώσουν οι γονείς.

  Σας γνωρίζουμε ότι από τις διατάξεις των άρθρων 25 & 26 του Ν.344/1976 η βάπτιση έχει ως αποτελέσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος. Μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία (δηλαδή πρόσδοση κυρίου ονόματος) μόνο όταν στην δήλωσή της προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού ή από τον ένα γονέα με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από νόμιμη αρχή (Αστυνομική Τμήμα ή ΚΕΠ), στην οποία θα αναφέρεται το κύριο όνομα του τέκνου που επιθυμεί ο γονέας να λάβει το τέκνο του.

  Άλλο τρίτο πρόσωπο (Παππούς, Γιαγιά, Θείος, Θεία, Ανάδοχος) μπορεί να δηλώνει μόνο το δόγμα και όχι το κύριο όνομα του τέκνου.

Σύνταξη έκθεσης αναγνωρίσεως εξώγαμου τέκνου με συμβολαιογραφική πράξη

Πράξη που καταχωρείται στο βιβλίο εκθέσεων για τις περιπτώσεις παιδιών που δεν έχουν γεννηθεί στον Κορυδαλλό και η συμβολαιογραφική πράξη έχει συνταχθεί από συμβολαιογράφο, που έχει την έδρα του στον Κορυδαλλό

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Συμβολαιογραφική πράξη εκούσιας αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου
 2. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης
 3. Ταυτότητα δηλούντος

  Υπόχρεοι προς Δήλωση

  Οι γονείς του τέκνου

Διεργασία σύνταξης έκθεσης υιοθεσίας στο βιβλίο εκθέσεων

Οταν δεν υπάρχει στο αυτό ληξιαρχείο η πράξη γέννησης του υιοθετημένου

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου
 3. Ταυτότητα δηλούντος

  Υπόχρεοι προς Δήλωση

  Οι γονείς του τέκνου


Ληξίαρχος: κ. Κ.Χατζηελευθερίου
Ταχ. Δ/νση: Γρ. Λαμπράκη 240 και Νικηφορίδη
Τηλέφωνο: 2104990448, 442

  

 

 

Εγγραφή στο Δημοτολόγιο από Μεταδημότευση

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Πιστοποιητικό γεννήσεως για τους άγαμους ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έγγαμους από τον Δήμο που είναι γραμμένοι.
 2. Λογαριασμός παλαιότητας δύο ετών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) ή εκκαθαριστικό Εφορίας.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για την διετή κατοικία στον Δήμο.
 4. Αίτηση που χορηγείται από τον Δήμο και συμπληρώνεται από κάθε ενήλικο μέλος. Όσα ενήλικα μέλη δεν υποβάλλουν αίτηση γράφονται ενδεικτικά στο Δημοτολόγιο. Για τις αιτήσεις που δεν είναι οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι στον Δήμο χρειάζεται γνήσιο υπογραφής.
 5. Αστυνομική-ες Ταυτότητα-ες.
 6. Ληξιαρχική πράξη γάμου για τους έγγαμους.

Διαγραφή λόγω θανάτου

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 2. Σχετική αίτηση που χορηγείται από τον Δήμο
 3. Αστυνομική Ταυτότητα

Έκδοση Πιστοποιητικού γεννήσεως, οικογενειακής κατάστασης και σχολικής χρήσης

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Αστυνομική Ταυτότητα

Εγγραφή Αδήλωτων (και αλλοδαπών που αποκτούν ή ανακτούν την Ελληνική Ιθαγένεια) στα Μητρώα Αρρένων

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Πιστοποιητικό γεννήσεως του πατέρα
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεως της μητέρας
 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου
 4. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στα μητρώα αρρένων, την οποία χορηγεί ο Δήμος
 5. Φωτογραφίες του ενδιαφερόμενου όμοιες και πρόσφατες
 6. Αίτηση που χορηγείται από το Δήμο
 7. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του ενδιαφερόμενου
 8. Πιστοποιητικό αδήλωτου το οποίο εκδίδει ο Δήμος
 9. Πράξη καθορισμού ηλικίας από το Ελληνικό προξενείο (εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος ή ενήλικος και κάτοικος εξωτερικού)
 10. Έγγραφο διαμονής στο εξωτερικό από το Ελληνικό προξενείο (εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ενήλικος και κάτοικος εξωτερικού)
 11. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

Μετεγγραφές

Η μετεγγραφή στα Μητρώα Αρρένων επιτρέπεται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του έτους
κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του.

 

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής στο δημοτολόγιο
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεως από τα Μητρ. Αρρένων (Το εκδίδει ο Δήμος στον οποίο είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων)
 3. Αίτηση (Υποβάλλεται στο Στρατολογικό Γραφείο, από το οποίο ζητάει την διαγραφή)
 4. Αστυνομική Ταυτότητα

Μεταβολές

Περιπτώσεις μεταβολών στα Μητρώα Αρρένων :

 • Αλλαγή επωνύμου
 • Πρόσληψη επωνύμου, πατρώνυμου, μητρωνύμου
 • Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνωρίσεως εξώγαμου τέκνου
 • Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αλλαγή επωνύμου και την πρόσληψη επωνύμου, πατρώνυμου, μητρωνύμου:

 1. Απόφαση της αρμόδιας Νομαρχίας περί της αλλαγής
 2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως με την αλλαγή
 3. Αίτηση
 4. Αστυνομική Ταυτότητα

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αλλαγή στοιχείων λόγωαναγνώρισης εξώγαμου τέκνου:

 1. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως με την αναγνώριση στο περιθώριο
 2. Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου
 3. Πιστοποιητικό γεννήσεως του πατέρα από το Δημοτολόγιο
 4. Αίτηση του πατέρα
 5. Πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού από τα Μητρ Αρρένων (με τα υπάρχοντα στοιχεία)
 6. Ληξιαρχική πράξη γάμου (Εάν στην συνέχεια έχει γίνει γάμος)
 7. Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου (Σε περίπτωση αποκήρυξης τέκνου)
  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας:
 1. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου με τα νέα στοιχεία
 2. Επικυρωμένη δικαστική απόφαση περί της υιοθεσίας
 3. Πιστοποιητικό γεννήσεως του θετού πατέρα από το Δημοτολόγιο και από τα Μητρώα Αρρένων
 4. Αίτηση του πατέρα ή του τέκνου (Εάν είναι ενήλικας)
 5. Πιστοποιητικό γεννήσεως του τέκνου από το Δημοτολόγιο και από τα Μητρώα Αρρένων

      Κατάθεση Δικαιολογητικών

 • Για την αλλαγή επωνύμου και την πρόσληψη επωνύμου, πατρώνυμου, μητρωνύμου,
  στην αρμόδια Νομαρχία
 • Για την αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης και υιοθεσίας, στο Δημοτολόγιο

Έκδοση πιστοποιητικού μεταβίβασης σύνταξης λόγω χηρείας.

Διεργασία έκδοσης πιστοποιητικού μεταβίβασης σύνταξης λόγω χηρείας

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 2. Σχετική αίτηση που χορηγείται από τον Δήμο
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου δηλώνει ότι ήταν παντρεμένος/η με τον/την θανόντα/ούσα, ότι ο γάμος δεν είχε λυθεί καθώς και το βαθμό του γάμου και επίσης ότι συνεχίζει να είναι χήρος-α, πόσα παιδιά έχουν αποκτηθεί, το έτος γέννησης τους, καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση (άγαμα - έγγαμα)
 4. Αστυνομική Ταυτότητα
Σε περιπτώσεις που τα ασφαλιστικά ταμεία ζητούν τα Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης
να εκδίδονται βάσει ενόρκου βεβαιώσεως τότε απαιτείται Ένορκη Βεβαίωση
που συντάσσεται σε Συμβολαιογράφο ή Ειρηνοδίκη με δύο μάρτυρες.


Χορήγηση πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται : :
 1. Ένορκη βεβαίωση από Συμβολαιογράφο ή Ειρηνοδικείο
 2. Σχετική αίτηση που χορηγείται από τον Δήμο
  (Δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση έχει άτομο με έννομο συμφέρον)
 3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 4. Αστυνομική Ταυτότητα

Έκδοση πιστοποιητικού Ο.Γ.Α.

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Αστυνομική ταυτότητα

Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599 που συμπληρώνουν ή υπογράφουν οι γονείς
 2. Αίτηση που χορηγείται από το Δήμο
 3. Αστυνομική ταυτότητα

Mεταφορά σε άλλη οικογενειακή μερίδα, λόγω λύσης γάμου

          Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 1. Ληξιαρχική πράξη γάμου με τη διάζευξη καταχωρημένη στο περιθώριο
 2. Αίτηση που χορηγείται από τον Δήμο
 3. Αστυνομική ταυτότητα

Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνωρίσεως εξώγαμου θήλεος τέκνου και εγγραφή στο Δημοτολόγιο

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Αίτηση της αναγνωριζόμενης ή αν είναι ανήλικη, κάθε προσώπου που ασκεί την επιμέλεια
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης τέκνου
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως με τα νέα στοιχεία
 4. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής της στο Δημοτολόγιο, από το οποίο πρόκειται να διαγραφεί (το πιστοποιητικό αυτό υποβάλλεται σε περίπτωση που το αναγνωριζόμενο τέκνο αποκτήσει τη δημοτικότητα του πατέρα ο οποίος είναι δημότης Κορυδαλλού ενώ το παιδί είναι γραμμένο σε άλλο Δήμο, αυτό της μητέρας).


Αλλαγή στοιχείων θήλεως τέκνου, λόγω υιοθεσίας και εγγραφή στο Δημοτολόγιο

 Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 1. Αίτηση της υιοθετηθείσης ή αν είναι ανήλικη του υιοθετήσαντα γονέα ή ενός των συζύγων (Σε περίπτωση κοινής υιοθεσίας και από τους δύο συζύγους ή υιοθεσίας από τον ένα σύζυγο του τέκνου του άλλου)
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης περί της υιοθεσίας
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως με τα νέα στοιχεία
 4. Πιστοποιητικό περί εγγραφής της υιοθετηθείσης στο Δημοτολόγιο του Δήμου στο οποίο φέρεται γραμμένη, πριν από την υιοθεσία και από το οποίο πρόκειται να διαγραφεί.

Για τα άρρενα ισχύουν τα ίδια συν πιστοποιητικό από τα μητρώα αρρένων
με τη μεταβολή και την απόφαση της Νομαρχίας με την μεταβολή

Διεργασία Πολιτογράφησης

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Αίτηση που εκδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και την χορηγεί ο Δήμος
 2. Πιστοποιητικό γέννησης του ενδιαφερόμενου επικυρωμένο είτε με σύμβαση Χάγης ή από την πρεσβεία τόπου καταγωγής και μετάφρασή του από την μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ ή από αντίστοιχη ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού ή από Έλληνα δικηγόρο.
 3. Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, επίσημα μεταφρασμένου, εφόσον δεν είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου νόμιμης παραμονής στη χώρας
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο από τη Δ.Ο.Υ. εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους
 6. Παράβολο 1467,35€ (500.000 δρχ) από το Δημόσιο Ταμείο
 7. Δήλωση πολιτογράφησης σε ειδικό έντυπο βιβλίο, όπου υπογράφει ο ίδιος, παρουσία 2 Ελλήνων μαρτύρων και ο Δήμαρχος ή ο αναπληρωτής του.
 8. Τρεις φωτογραφίες έγχρωμες, όμοιες και πρόσφατες
 9. Ληξιαρχική πράξη γάμου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αν είναι παντρεμένος / νη με έλληνα / δα
 10. Χαρτόσημα
 11. Τόπος κατοικίας Δήμος Κορυδαλλού

Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης Γέννησης

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Σχετική αίτηση που χορηγείται από το Δήμο για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις
 2. Βεβαίωση γέννησης από Νοσοκομείο, Ιατρό, Μαία
 3. Αστυνομική ταυτότητα
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων

  Υπόχρεοι προς Δήλωση Γεννήσεων

  Οι γονείς, ή ο Ιατρός ή η μαία ή και καθένας που έχει παραστεί στο τοκετό

  Κατάθεση Δικαιολογητικών

  Πρωτόκολλο Ληξιαρχείου

  Περιγραφή Διεργασίας

  Η βεβαίωση γέννησης κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Ληξιαρχείου από τον υπόχρεο προς δήλωση, είτε υπηρεσιακά από το Νοσοκομείο.

  Ο Ληξίαρχος ελέγχει τα δικαιολογητικά και στη συνέχεια καταχωρεί το γεγονός στο Βιβλίο γεννήσεων, υπογράφοντας στο τέλος καθώς και ο δηλώσας.

  Στη συνέχεια ο δηλώσας με αίτησή του την οποία δίδει στο Ληξίαρχο για να πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Ληξιαρχείου ζητά αντίγραφα ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

  Η ευθύνη του Ληξιαρχείου τελειώνει με την έκδοση των αντιγράφων που ζητά ο ενδιαφερόμενος και την αποστολή τους από τον Ληξίαρχο στα Δημοτολόγια των γονέων, στο τέλος κάθε μήνα.

  Στο βιβλίο γεννήσεων καταχωρούνται και οι υιοθεσίες.

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 610/70) συντάσσονται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των θετών γονέων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης καθώς και αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού με τα παλιά στοιχεία.

  Αντίγραφο της νέας ληξιαρχικής πράξης γέννησης στέλνεται στο Ληξιαρχείο όπου ήταν αρχικά καταχωρημένη η ληξιαρχική πράξη γέννησης, προκειμένου η τελευταία να διαγραφεί και να ισχύει η καινούργια.

Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης Γάμου

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Βεβαίωση τελέσεως γάμου (Υπογραμμένο από Ιερέα ή Αντιδήμαρχο)
 2. Αστυνομικές ταυτότητες
 3. Αίτηση για την εκπρόθεσμη δήλωση του γάμου (Εάν συμβαίνει)

  Υπόχρεοι προς Δήλωση Γάμων

  Οι σύζυγοι ή τρίτο άτομο με ειδικό πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο

Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης Θανάτου

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Βεβαίωση Θανάτου από ιδιώτη γιατρό, νοσοκομείο ή ιατροδικαστή
 2. Ταυτότητα δηλούντος
 3. Ταυτότητα θανόντος
 4. Σε περίπτωση απώλειας της ταυτότητα του θανόντος,
  Υπευθυνη Δήλωση του Νόμου 1599 που συντάσσει συγγενής α' βαθμού του θανόντος.

  Υπόχρεοι προς Δήλωση Θανάτου


  Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος

  Οι συνοικούντες του θανόντος και οι ευρισκόμενοι στον τόπο που συνέβη ο θάνατος

  Εξουσιοδοτούμενος υπάλληλος γραφείου κηδειών

  Κατάθεση Δικαιολογητικών

  Πρωτόκολλο Ληξιαρχείου

  Περιγραφή Διεργασίας Σύνταξης Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

  Ο υπόχρεος προς δήλωση του θανάτου καταθέτει τη βεβαίωση θανάτου, την ταυτότητα του θανόντα και την ταυτότητα του στο ληξιαρχείο.

  Ο ληξίαρχος συντάσσει βάσει της βεβαίωσης θανάτου την ληξιαρχική πράξη θανάτου στο Βιβλίο Θανάτων.

  Η πράξη υπογράφεται από τον ληξίαρχο και από τον δηλούντα.

  Ο ληξίαρχος εκδίδει την άδεια ταφής η οποία ταφή βάσει νόμου γίνεται μετά από 12ωρο από την ώρα θανάτου.

  Ο οριζόμενος από τον Δήμαρχο Αντιδήμαρχος ή υπάλληλος και ο ληξίαρχος υπογράφουν την άδεια ταφής.


  Ο δημότης - υπόχρεος καταθέτει αίτηση στο πρωτόκολλο του ληξιαρχείου και ζητά αντίγραφα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.


  Ο δημότης παραλαμβάνει την άδεια ταφής και τα αντίγραφα από το Ληξιαρχείο.


  Ο ληξίαρχος υποχρεούται να στείλει αντίγραφα ληξιαρχικής πράξης θανάτου στα δημοτολόγια του θανόντα, στα μητρώα αρρένων για τους άνδρες καθώς και στα ασφαλιστικά ταμεία των θανόντων.

Σύνταξη έκθεσης βάπτισης στο βιβλίο εκθέσεων

  Η δήλωση βάπτισης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου δήλωσης της γέννησης ή στο Ληξιαρχείο που υπάγεται ο Ναός που τελέσθηκε το μυστήριο (έκθεση βάπτισης και χρειάζεται ταυτότητα, ή δήλωση βάπτισης από τον λειτουργό και πρόσφατη ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου), σύμφωνα με τα άρθρα 26-27 του Ν. 344/76.

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

             H δήλωση της βάπτισης δεν έχει χρόνο λήξης.
            Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
 • Ταυτότητα
 • Δήλωση βάπτισης από τον λειτουργό

  Υπόχρεοι προς Δήλωση

  Τη βάπτιση υπόχρεοι είναι να δηλώσουν οι γονείς.

  Σας γνωρίζουμε ότι από τις διατάξεις των άρθρων 25 & 26 του Ν.344/1976 η βάπτιση έχει ως αποτελέσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος. Μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία (δηλαδή πρόσδοση κυρίου ονόματος) μόνο όταν στην δήλωσή της προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού ή από τον ένα γονέα με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από νόμιμη αρχή (Αστυνομική Τμήμα ή ΚΕΠ), στην οποία θα αναφέρεται το κύριο όνομα του τέκνου που επιθυμεί ο γονέας να λάβει το τέκνο του.

  Άλλο τρίτο πρόσωπο (Παππούς, Γιαγιά, Θείος, Θεία, Ανάδοχος) μπορεί να δηλώνει μόνο το δόγμα και όχι το κύριο όνομα του τέκνου.

Σύνταξη έκθεσης αναγνωρίσεως εξώγαμου τέκνου με συμβολαιογραφική πράξη

Πράξη που καταχωρείται στο βιβλίο εκθέσεων για τις περιπτώσεις παιδιών που δεν έχουν γεννηθεί στον Κορυδαλλό και η συμβολαιογραφική πράξη έχει συνταχθεί από συμβολαιογράφο, που έχει την έδρα του στον Κορυδαλλό

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Συμβολαιογραφική πράξη εκούσιας αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου
 2. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης
 3. Ταυτότητα δηλούντος

  Υπόχρεοι προς Δήλωση

  Οι γονείς του τέκνου

Διεργασία σύνταξης έκθεσης υιοθεσίας στο βιβλίο εκθέσεων

Οταν δεν υπάρχει στο αυτό ληξιαρχείο η πράξη γέννησης του υιοθετημένου

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 1. Τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου
 3. Ταυτότητα δηλούντος

  Υπόχρεοι προς Δήλωση

  Οι γονείς του τέκνου


Ληξίαρχος: κ. Κ.Χατζηελευθερίου
Ταχ. Δ/νση: Γρ. Λαμπράκη 240 και Νικηφορίδη
Τηλέφωνο: 2104990448, 442

  

 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and