Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 15 Μαΐου 2021
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Πρόγραμμα EUCIDIN


Ψηφιακές στρατηγικές για την ένταξη των μεταναστών στην ΕΕ – EUCIDIN


 

Το σχέδιο EUCIDIN εξετάζει ειδικά τα ζητήματα της μετανάστευσης, προωθώντας τις αξίες, τον διάλογο και την αμοιβαία κατανόηση της Ε.Ε. μέσω της συμμετοχής τόσο των τοπικών φορέων όσο και των υπηκόων της ΕΕ και των μελών του πληθυσμού των μεταναστών. Προγραμματίστηκε η ελαχιστοποίηση και η αποδόμηση των αρνητικών στερεοτύπων σχετικά με τους «μετανάστες» με την προώθηση της ανεκτικότητας, του σεβασμού των κοινών αξιών, της πολυμορφίας και της ολοκλήρωσης. Συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπούσε στο να παράσχει στις συμμετέχουσες πόλεις και περιφέρειες τη δυνατότητα να διερευνήσουν και να προωθήσουν τις ψηφιακές πρωτοβουλίες των πόλεων για να υποστηρίξουν την κοινωνική ένταξη των πληθυσμών των μεταναστών, αξιολογώντας τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές στρατηγικές αντιμετωπίζουν τις ακόλουθες διαστάσεις: γλωσσικά εμπόδια, πρόσβαση και ανάπτυξη σε ψηφιακές δεξιότητες.


Ο Δήμος Κορυδαλλού είναι ο συντονιστής του έργου EUCIDIN, που στόχο έχει την παροχή πληροφοριών στους μετανάστες σχετικά με Ελληνικούς Οργανισμούς που προσφέρουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής. Η εφαρμογή απευθύνεται κυρίως σε μετανάστες που στοχεύουν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δομές στήριξης και τις υπηρεσίες στο πλαίσιο της καταπολέμησης του ρατσισμού και της προώθησης της κοινωνικής τους ένταξης.

 EU city digital strategies for immigrants integration - EUCIDIN

 

EUCIDIN project specifically addresses the issues of migration by promoting EU values, dialogue and mutual understanding through the participation of both local stakeholders and EU nationals and the members of the immigrants’ population. It was planned to minimize and deconstruct the negative stereotypes about “immigrants” by promoting tolerance, respect for common values, diversity and integration. More specifically, the project aimed at providing the participating cities and regions with the ability to investigate and promote cities’ digital initiatives to support the social integration of immigrants’ populations by evaluating how digital strategies address the following dimensions: language barriers, access and development of digital skills.

Τhe Municipality of Korydallos is the project coordinator of EUCIDIN, aiming at the provision of information to immigrants concerning organizations in Greece that offer health care, education and counseling services. The application is primarily targeted at immigrants aiming at providing them with information on support structures and services in the framework of fight against racism and promoting their social inclusion.

  
Ψηφιακές στρατηγικές για την ένταξη των μεταναστών στην ΕΕ – EUCIDIN


 

Το σχέδιο EUCIDIN εξετάζει ειδικά τα ζητήματα της μετανάστευσης, προωθώντας τις αξίες, τον διάλογο και την αμοιβαία κατανόηση της Ε.Ε. μέσω της συμμετοχής τόσο των τοπικών φορέων όσο και των υπηκόων της ΕΕ και των μελών του πληθυσμού των μεταναστών. Προγραμματίστηκε η ελαχιστοποίηση και η αποδόμηση των αρνητικών στερεοτύπων σχετικά με τους «μετανάστες» με την προώθηση της ανεκτικότητας, του σεβασμού των κοινών αξιών, της πολυμορφίας και της ολοκλήρωσης. Συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπούσε στο να παράσχει στις συμμετέχουσες πόλεις και περιφέρειες τη δυνατότητα να διερευνήσουν και να προωθήσουν τις ψηφιακές πρωτοβουλίες των πόλεων για να υποστηρίξουν την κοινωνική ένταξη των πληθυσμών των μεταναστών, αξιολογώντας τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές στρατηγικές αντιμετωπίζουν τις ακόλουθες διαστάσεις: γλωσσικά εμπόδια, πρόσβαση και ανάπτυξη σε ψηφιακές δεξιότητες.


Ο Δήμος Κορυδαλλού είναι ο συντονιστής του έργου EUCIDIN, που στόχο έχει την παροχή πληροφοριών στους μετανάστες σχετικά με Ελληνικούς Οργανισμούς που προσφέρουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής. Η εφαρμογή απευθύνεται κυρίως σε μετανάστες που στοχεύουν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δομές στήριξης και τις υπηρεσίες στο πλαίσιο της καταπολέμησης του ρατσισμού και της προώθησης της κοινωνικής τους ένταξης.

 EU city digital strategies for immigrants integration - EUCIDIN

 

EUCIDIN project specifically addresses the issues of migration by promoting EU values, dialogue and mutual understanding through the participation of both local stakeholders and EU nationals and the members of the immigrants’ population. It was planned to minimize and deconstruct the negative stereotypes about “immigrants” by promoting tolerance, respect for common values, diversity and integration. More specifically, the project aimed at providing the participating cities and regions with the ability to investigate and promote cities’ digital initiatives to support the social integration of immigrants’ populations by evaluating how digital strategies address the following dimensions: language barriers, access and development of digital skills.

Τhe Municipality of Korydallos is the project coordinator of EUCIDIN, aiming at the provision of information to immigrants concerning organizations in Greece that offer health care, education and counseling services. The application is primarily targeted at immigrants aiming at providing them with information on support structures and services in the framework of fight against racism and promoting their social inclusion.

  
RELATED FILES

 FILE DESCRIPTIONFILE
RESULTS1_RESULTS.docx
Description of implemented activities2_Description of implemented activities.docx
Dissemination and visibility of your project3_Dissemination and visibility of your project.docx
Final report EUCIDIN (submitted)4_final report EUCIDIN (submitted).pdf
info_template_en-EUCIDINinfo_template_en-EUCIDIN.docx

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and