Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 15 Μαΐου 2021
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

Το χρονικό διάστημα 2018-2019 στο Δήμο Κορυδαλλού υλοποιούνται τα εξής προγράμματα:

1.    Χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση:

1.1.1.   «Ψηφιακές Στρατηγικές των Ευρωπαϊκών Πόλεων για την Ένταξη Μεταναστών (EU city digital strategies for Immigrants integration – EUCIDIN)» στο οποίο συντονιστής-εταίρος είναι ο Δήμος Κορυδαλλού προϋπολογισμού εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (132.500€).

1.1.2.   «WiFi4EU»: Χρηματοδότηση 15.000 ευρώ  στο Δήμο Κορυδαλλού, για τη δημιουργία δημόσιων σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

1.1.3.   Έργο ClearCircular Economy Adult Training ToolBoxKnowledge Re Use”, του προγράμματος  ERASMUS+, προϋπολογισμού δεκαέξι χιλιάδων εκατόν σαράντα εννέα ευρώ (16.149,00).

2.    Χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ:

1.1.1.    «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Κορυδαλλού», προϋπολογισμού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00).

1.1.2.   «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Κορυδαλλού» προυπολογισμού πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τρακοσίων τριάντα τεσσάρων και δεκατεσσάρων ευρώ (564.334,14).

1.1.3.   «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού» προυπολογισμού τετρακοσίων εξήντα οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (468.480,00).

1.1.4.    «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κορυδαλλού», προϋπολογισμού τετρακοσίων δέκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (416.520,00).

1.1.5.    Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 2019 (β’ κύκλος).

 3.    Χρηματοδοτούμενα από ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ:

1.1.1.   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι: «Κατασκευή αγωγών δικτύου ομβρίων υδάτων σε διάφορες οδούς του Δήμου Κορυδαλλού» προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων τρακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.350.500,00)

1.1.2.   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής στους αθλητικούς χώρους του Δήμου Κορυδαλλού» προϋπολογισμού επτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (744.000,00).

1.1.3.   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» προϋπολογισμού διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (237.000,00).

1.1.4.   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (145.000,00).

1.1.5.   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Κορυδαλλού» προϋπολογισμού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00).

1.1.6.   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» προϋπολογισμού διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (267.700,00).

1.1.7.   ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην έκταση των 88 στρεμμάτων», προϋπολογισμού οχτακοσίων εβδομήντα ευρώ (870.000,00).

1.1.8.   ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ΣΒΑΚ, προϋπολογισμού ογδόντα έξι χιλιάδων ευρώ (86.000,00).

1.1.9.   Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», προϋπολογισμού εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00).

1.1.10. «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017», προϋπολογισμού διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00).

Το χρονικό διάστημα 2018-2019 στο Δήμο Κορυδαλλού υλοποιούνται τα εξής προγράμματα:

1.    Χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση:

1.1.1.   «Ψηφιακές Στρατηγικές των Ευρωπαϊκών Πόλεων για την Ένταξη Μεταναστών (EU city digital strategies for Immigrants integration – EUCIDIN)» στο οποίο συντονιστής-εταίρος είναι ο Δήμος Κορυδαλλού προϋπολογισμού εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (132.500€).

1.1.2.   «WiFi4EU»: Χρηματοδότηση 15.000 ευρώ  στο Δήμο Κορυδαλλού, για τη δημιουργία δημόσιων σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

1.1.3.   Έργο ClearCircular Economy Adult Training ToolBoxKnowledge Re Use”, του προγράμματος  ERASMUS+, προϋπολογισμού δεκαέξι χιλιάδων εκατόν σαράντα εννέα ευρώ (16.149,00).

2.    Χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ:

1.1.1.    «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Κορυδαλλού», προϋπολογισμού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00).

1.1.2.   «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Κορυδαλλού» προυπολογισμού πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τρακοσίων τριάντα τεσσάρων και δεκατεσσάρων ευρώ (564.334,14).

1.1.3.   «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού» προυπολογισμού τετρακοσίων εξήντα οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (468.480,00).

1.1.4.    «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κορυδαλλού», προϋπολογισμού τετρακοσίων δέκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (416.520,00).

1.1.5.    Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 2019 (β’ κύκλος).

 3.    Χρηματοδοτούμενα από ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ:

1.1.1.   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι: «Κατασκευή αγωγών δικτύου ομβρίων υδάτων σε διάφορες οδούς του Δήμου Κορυδαλλού» προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων τρακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.350.500,00)

1.1.2.   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής στους αθλητικούς χώρους του Δήμου Κορυδαλλού» προϋπολογισμού επτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (744.000,00).

1.1.3.   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» προϋπολογισμού διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (237.000,00).

1.1.4.   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (145.000,00).

1.1.5.   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Κορυδαλλού» προϋπολογισμού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00).

1.1.6.   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» προϋπολογισμού διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (267.700,00).

1.1.7.   ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην έκταση των 88 στρεμμάτων», προϋπολογισμού οχτακοσίων εβδομήντα ευρώ (870.000,00).

1.1.8.   ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ΣΒΑΚ, προϋπολογισμού ογδόντα έξι χιλιάδων ευρώ (86.000,00).

1.1.9.   Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», προϋπολογισμού εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00).

1.1.10. «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017», προϋπολογισμού διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00).


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and